تماس با ما

برای مشـاوره تخصصی در زمینه عکاسـی و تبلیغـات، با ما تمـاس بگیریـد

0912 917 6230

تماس از طریق تلگرام

info@pashayi.com

محدوده فعالیت ما در شهرهای تهران، قم، کرج، کاشان، اراک، اصفهان و شهرستان های آنها میباشد